Dogovorjena obračunska moč

Dogovorjena obračunska moč je osnova za obračun omrežnine za moč in se plačuje glede na izmerjeni odjem v preteklem obdobju. Dogovorjena obračunska moč odraža pretekle odjemalčeve navade odjema električne energije iz omrežja in je torej določena individualno za posameznega odjemalca.

 

Dogovorjeno obračunsko moč določi elektrooperater, in sicer za posamezni časovni blok glede na odjemalčevo uporabo omrežja v zadnji visoki sezoni kot povprečje treh konic posameznega časovnega bloka.

 

Pomembno je, da bo za nekega odjemalca, ki ne načrtuje večjih porabnikov električne energije in torej ne bo povečeval porabe, to ugodnost, saj bo v prihodnje plačeval manjšo obračunsko moč.

 

Odjemalec lahko to vnaprej določeno dogovorjeno obračunsko moč spreminja glede na svojo pričakovano porabo. Če bo odjemalec spremenil ali razporedil svojo porabo in bo uporabljal omrežje v času manjše obremenitve omrežja, ko so torej tarifne postavke omrežnine nižje, bo s tem neposredno vplival na svoje stroške omrežnine in si bo lahko znižal mesečni račun za omrežnino. S tem bo odjemalcu omogočen prihranek pri plačilu omrežnine, saj je pomagal razbremeniti omrežje v času najvišjih obremenitev. Seveda bo lahko odjemalec tudi povečal dogovorjeno obračunsko moč, ker bo, na primer za ogrevanje vgradil toplotno črpalo, ki porabi več električne energije, kot jo je porabil s prejšnjim virom ogrevanja.

 

Če se bo odjemalec odločil za nižjo dogovorjeno moč, kot jo bo določil elektrooperater in bo vsakemu odjemalcu sporočena na obračunu za junij, julij in avgust, torej na položnicah za julij, avgust in september v določenem letu, bo odjemalcu zaračunana omrežnino za moč na podlagi nove dogovorjene obračunske moči. Hkrati bo distribucijski operater ugotavljal, ali dosežena moč presega dogovorjeno moč, in če bo ugotovljena razlika med doseženo 15-minutno močjo in dogovorjeno obračunsko močjo, bo ta tudi obračunana kot omrežnina za presežno moč. Pri obračunu omrežnine za presežno moč se uporabi ista tarifna postavka za moč, pomnožena s faktorjem utežitve, kot za dogovorjeno moč (glede na časovni blok).


Prvič bo mogoče prilagoditi (znižati ali zvišati) dogovorjeno obračunsko moč z začetkom uporabe nove metodologije obračunavanja – torej z januarjem 2024. Pravico do spremembe dogovorjene moči lahko odjemalec prvič uveljavi do konca leta 2023 in torej pred prvim obračunskim obdobjem po novi metodologiji.