Slika prikazuje uro, ki prikazuje 15 minutni interval.

Kako se obračuna omrežnina v primeru manjkajočih podatkov?

Ena izmed novosti novega sistema obračuna omrežnine je individualen pristop do vsakega uporabnika, kjer se zasleduje temeljno načelo, da vsak plača stroške, ki jih s svojo uporabo v omrežju povzroča.

 

Z razvojem tehnologije in naprednih sistemov merjenja obstaja sedaj možnost, da za večino uporabnikov v elektroenergetskem sistemu določimo njihov profil uporabe na nivoju 15-minutnih časovnih intervalov. To nam omogoča natančnejšo, pravičnejšo in bolj utemeljeno porazdelitev stroškov. Zaradi različnih merilnih naprav ter zaradi različnih možnosti zajema in prenosa podatkov iz merilnih naprav nastajajo različne situacije, ki so opredeljene v nadaljevanju in vplivajo na obračun omrežnine:

 

 1. Odjemalci, ki jim merilna naprava ne omogoča 15-minutnih meritev za prevzeto energijo

  Konec leta je bilo v Sloveniji 8 % odjemalcev z merilno napravo, ki ne omogoča 15-minutnih meritev za prevzeto energijo. Tem odjemalcem se obračunska moč, ki bo podlaga za obračun omrežnine, določa glede na priključno moč. Omrežnina za energijo se obračuna glede na vrsto merjenja – dvotarifno (VT, MT) ali enotarifno (ET), podobno kot v trenutno veljavni metodologiji za obračun omrežnine.

   

 2. Odjemalci, ki se jim meri 15-minutna prevzeta energija in imajo v posameznem mesecu zagotovljenih vsaj 90 % ustreznih obračunskih meritev

  Skoraj 92 % odjemalcev že ima vgrajene napredne merilne naprave, ki omogočajo zajem 15-minutnih podatkov, ki so podlaga za nov obračun omrežnine. Čeprav so podatki izmerjeni, pa lahko pride do različnih motenj, katerih posledice so, da podatki ne pridejo do informacijskih centrov, zato je treba zagotoviti ustrezno obdelavo merilnih podatkov in njihovo nadomeščanje. 90 % merilnih mest, ki se jim meri 15-minutna prevzeta energija, imajo ustrezno kakovost podatkov (vsaj 90 % ustreznih obračunskih meritev). Tem odjemalcem se v primeru posameznih manjkajočih podatkov ti ustrezno nadomestijo.

  V novi metodologiji obračunavanja omrežnine je določeno, da se omrežnina za presežno moč ne obračuna za obračunski interval, v katerem 15-minutna meritev ni bila zagotovljena. Zaradi tega se omrežnina za presežno moč obračuna samo za časovne bloke, za katere obstaja veljaven in nenadomeščen podatek o doseženi 15-minutni moči.

   

 3. Odjemalci, ki se jim meri 15-minutna prevzeta energija, vendar imajo v posameznem mesecu zagotovljenih manj kot 90 % ustreznih obračunskih meritev

  Če ima odjemalec manj kot 90 % ustreznih obračunskih podatkov, se smatra, da ni dovolj kakovostnih podatkov, zato se omrežnina za presežno moč v celotnem obračunskem mesecu ne obračuna. Ker tudi ni ustreznih podatkov o prevzeti energiji po posameznih časovnih blokih, se omrežnina za energijo obračuna glede na prevzeto energijo iz omrežja v obdobju VT in MT.

   

 4. Novi uporabniki

  Novi uporabniki sistema nimajo preteklih podatkov iz obdobja zadnje visoke sezone, potrebnih za določitev dogovorjene obračunske moči, zato se za določeno obdobje smatra, da je dogovorjena moč enaka doseženi moči.

  Novemu uporabniku bo omrežnina za moč za obdobje, dokler niso na voljo pretekli podatki, na podlagi katerih se določa dogovorjena obračunska moč, obračunana glede na doseženo moč. Če takšen uporabnik razpolaga s 15-minutnimi podatki prevzete energije, lahko sam določi dogovorjeno obračunsko moč. Takrat bo obračun omrežnine za moč enak kot za ostale uporabnike (obračun omrežnine glede na dogovorjeno obračunsko moč ter obračun presežne obračunske moči).

   

Način obračunavanja omrežnine za uporabnika, za katere niso na voljo popolni podatki

Tip uporabnika Obračunska moč Prevzeta energija
     
Uporabniki, ki jim merilna naprava ne omogoča 15-minutne meritve za prevzeto energijo (cca 8 % odjemalcev)
 • se določi glede na priključno moč iz soglasja za priključitev
 • npr. gospodinjski odjemalec 3x20A varovalke: obračunska moč 5,9 kW
 • se določi glede na izmerjeno energijo, ki jim jo omogoča njihova merilna naprava (dvotarifno (VT, MT) ali enotarifno (ET))
Uporabniki, ki jim merilna naprava omogoča 15-minutne meritve, vendar imajo na mesečni ravni manj kot 90 % ustreznih obračunskih podatkov
 • se določi kot dogovorjena obračunska moč za posamezni časovni blok na podlagi preteklih podatkov,
 • omrežnina za presežno moč se ne obračuna, saj ni ustreznih podatkov
 • omrežnina za energijo se obračuna po časovnih obdobjih za višjo (VT) ali nižjo (MT) tarifno postavko
Uporabniki, ki jim merilna naprava omogoča 15-minutne meritve, vendar imajo na mesečni ravni več kot 90 % ustreznih obračunskih podatkov
 • se določi kot dogovorjena obračunska moč za posamezni časovni blok na podlagi preteklih podatkov,
 • omrežnina za presežna moč se obračuna samo za časovne bloke, za katere obstaja veljaven, nenadomeščen, podatek o doseženi 15-minutni moči
 • se obračuna glede na prevzeto energijo v posameznem časovnem bloku za veljavne intervale
 • za intervale z manjkajočimi intervali se uporabljajo prevzete energije, ki se določijo na podlagi navodil za nadomeščanje
Novi uporabniki, ki jim merilna naprava omogoča 15-minutne meritve, vendar pretekli podatki o konicah niso na razpolago (osnova za dogovorjeno moč)
 • se določi kot dosežena moč posameznega časovnega bloka (konica moči posameznega časovnega bloka obračunskega meseca)
 • se obračuna glede na prevzeto energijo v posameznem časovnem bloku
IZPOSTAVLJENO

IZPOSTAVLJAMO

4/23/24, 8:11 AM
Kako se obračuna omrežnina v primeru manjkajočih podatkov?
12/22/23, 2:00 PM
Učinki reforme na gospodinjske odjemalce
10/9/23, 1:49 PM
Spletna aplikacija "Primerjalnik stroškov omrežnine"
Showing 1 to 3 of 8